`HashMap` attempt doesn't work?


 • 0
  2

  this is a more complicated way of doing it: with HashMap. however, it fails on the case even though it shouldn't(unless i'm missing something really obvious?)

  "RULDDLLDLRDUUUURULRURRRRLRULRLULLLRRULULDDRDLRULDRRULLUDDURDLRRUDRUDDURLLLUUDULRUDRLURRDRLLDDLLLDLRLLRUUDUURDRLDUDRUDRLUDULRLUDRLDDUULDDLDURULUDUUDDRRDUURRLRDLDLRLLDRRUUURDLULLURRRRDRRURDUURDLRRUULRURRUULULUUDURUDLRDDDDDURRRLRUDRUULUUUULDURDRULLRRRUDDDUUULUURRDRDDRLLDRLDULDLUUDRDLULLDLDDRUUUUDDRRRDLLLLURUURLRUUULRDDULUULUURDURDDDRRURLURDLLLRLULRDLDDLRDRRRRLUURRRRLDUDLLRUDLDRDLDRUULDRDULRULRRDLDLLLUDLDLULLDURUURRLLULUURLRLRDUDULLDURRUDDLDDLLUDURLLRLDLDUDLURLLDRRURRDUDLDUULDUDRRUDULLUUDURRRURLULDDLRRURULUURURRDULUULDDDUUDRLDDRLULDUDDLLLDLDURDLRLUURDDRLUDRLUDLRRLUUULLDUUDUDURRUULLDDUDLURRDDLURLDRDRUDRLDDLDULDRULUDRRDRLLUURULURRRUDRLLUURULURRLUULRDDDRDDLDRLDRLDUDRLDRLDDLDUDDURUDUDDDLRRDLUUUDUDURLRDRURUDUDDRDRRLUDURULDULDDRLDLUURUULUDRLRLRLLLLRLDRURRRUULRDURDRRDDURULLRDUDRLULRRLLLDRLRLRRDULDDUDUURLRULUUUULURULDLDRDRLDDLRLURRUULRRLDULLUULUDUDRLDUDRDLLDULURLUDDUURULDURRUURLRDRRRLDDULLLLDDRRLRRDRDLRUDUUDLRLDRDRURULDLULRRDLLURDLLDLRDRURLRUDURDRRRULURDRURLDRRRDUDUDUDURUUUUULURDUDDRRDULRDDLULRDRULDRUURRURLUDDDDLDRLDLLLLRLDRLRDRRRLLDRDRUULURLDRULLDRRDUUDLURLLDULDUUDLRRRDDUDRLDULRDLLULRRUURRRURLRRLDDUDDLULRUDULDULRDUDRLRDULRUUDDRUURUDLDRDUDDUULLUDDLLRLURURLRRULLDDDLURDRRDLLLLULLDLUDDLURLLDDRLDLLDDRDRDDUDLDURLUUUUUDLLLRLDULDDRDDDDRUDLULDRRLLLDUUUDDDRDDLLULUULRRULRUDRURDDULURDRRURUULDDDDUULLLURRRRDLDDLRLDDDRLUUDRDDRDDLUDLUUULLDLRDLURRRLRDRLURUURLULLLLRDDLLLLRUDURRLDURULURULDDRULUDRLDRLLURURRRDURURDRRUDLDDLLRRDRDDLRLRLUDUDRRUDLLDUURUURRDUDLRRLRURUDURDLRRULLDLLUDURUDDRUDULLDUDRRDDUDLLLDLRDRUURLLDLDRDDLDLLUDRDDRUUUDDULRUULRDRUDUURRRURUDLURLRDDLUULRDULRDURLLRDDDRRUDDUDUDLLDDRRUUDURDLLUURDLRULULDULRUURUDRULDRDULLULRRDDLDRDLLLDULRRDDLDRDLLRDDRLUUULUURULRULRUDULRULRUURUDUUDLDUDUUURLLURDDDUDUDLRLULDLDUDUULULLRDUDLDRUDRUULRURDDLDDRDULRLRLRRRRLRULDLLLDDRLUDLULLUUDLDRRLUDULRDRLLRRRULRLRLLUDRUUDUDDLRLDRDDDDRDLDRURULULRUURLRDLLDDRLLRUDRRDDRDUDULRUDULURRUDRDLRDUUDDLDRUDLLDDLRLULLLRUUDRRRRUULLRLLULURLDUDDURLRULULDLDRURDRLLURRDLURRURLULDLRLDUDLULLLDRDLULDLRULLLUDUDUDUDLDDDDDRDLUDUULLUDRLUURDRLULD"

  public class Solution {
    public boolean judgeCircle(String moves) {
      if(moves.length() == 0){
        return true; 
      }
      
      if(moves.length()%2 != 0){
        return false;
      }
      
      Map<Character, Integer> movesMap = new HashMap();
      
      char[] movesChars = moves.toCharArray();
      
      for(int i=0;i<movesChars.length;i++){
        if(movesMap.containsKey(movesChars[i])){
          movesMap.put(movesChars[i], movesMap.get(movesChars[i])+1);
        }else{
          movesMap.put(movesChars[i], 1);
        }
      }
      
      return movesMap.get('U')==movesMap.get('D') && movesMap.get('L')==movesMap.get('R');
    }
  }
  

 • 2
  L

  I think it might be the last line that causes the problem:
  return movesMap.get('U')==movesMap.get('D') && movesMap.get('L')==movesMap.get('R');
  The value of HashMap is initialized as Integer type, which is an object, so it is safe to use method Integer.equals() instead of "==", although under most circumstances, the auto-unboxing unwraps it for us.


 • 0
  2

  @lakeshore1986 i think you're right, it's definitely something to do with the Integer object type, thanks!


Log in to reply
 

Looks like your connection to LeetCode Discuss was lost, please wait while we try to reconnect.